ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี: “ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

 16 total views,  1 views today

 16 total views,  1 views today

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม

 38 total views,  1 views today

 38 total views,  1 views today

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565

 34 total views

 34 total views