ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับองค์กรสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI CHANGE AGENT PROGRAM: AICA)

Loading

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7: “การขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วย BCG Model พลิกโฉมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

Loading