ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

พรบ. 2548 สวพ-5.1.1-1-01 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 สวพ-5.1.1-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการปี 64 สวพ-5.1.1-1-03 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สวพ-5.1.1-1-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปี 2564 สวพ-5.1.1-1-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา สวพ-5.1.1-1-06 รายการการประชุมต่าง ๆ สวพ-5.1.1-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา สวพ-5.1.1-1-07-01 ถึง 02 สวพ-5.1.1-1-07 ถึง สวพ-5.1.1-1-09 สวพ-5.1.1-5-01 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2564 สวพ-5.1.1-6-01 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2550-2565) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (2561-2580) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ หัวข้อ 5.1.1 ถึง 5.1.5 ฉบับแก้ไข […]

Loading

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

VDOคู่มือการลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คู่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ หลักฐาน KM มหาวิทยาลัยฯ แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอในการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 กลับ

Loading

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

คู่มือการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลับ

Loading

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

เอกสารเผยแพร่ KM คู่มือเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ องค์ความรู้ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ กลับ

Loading