ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

VDOคู่มือการลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอในการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 กลับ  20 total views

 20 total views

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

คู่มือการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลับ  16 total views

 16 total views

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

เอกสารเผยแพร่ KM คู่มือเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ องค์ความรู้ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ กลับ  124 total views

 124 total views

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

คู่มือเทคนิคการจัดการเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 สวพ-5.1.1-1-01 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา สวพ-5.1.5-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ การจัดการความรู้ สวพ-5.1.5-1-02 หนังสือเชิญประชุมกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย สวพ-5.1.5-1-03 รายงานการประชุม สวพ-5.1.5-1-04 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สวพ-5.1.5-2-01 แหล่งข้อมูลที่ศึกษาเพิ่มเติม ด้านเอกสารจัดซื้อ – จัดจ้าง สวพ-5.1.5-2-02 หนังสือเชิญเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานหลัก สวพ-5.1.5-2-03 ข้อมูลเอกสารจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานหลัก สวพ-5.1.5-2-04 รูปภาพกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติงานหลัก สวพ-5.1.5-3-01 หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็น สวพ-5.1.5-3-02 เอกสารกิจกรรมระดมความคิดเห็น สวพ-5.1.5-3-03 รูปภาพกิจกรรมระดมความคิดเห็น สวพ-5.1.5-3-04 หนังสือเชิญประชุม สรุปรายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม สวพ-5.1.5-3-05 รายงานการประชุม สวพ-5.1.5-4-02 รูปภาพหน้าเว็บไซด์ สวพ. สวพ-5.1.5-5-01 แบบประเมินผลความพึงพอใจ สวพ-5.1.5-5-02 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ กลับ  121 total views

 121 total views