ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การดำเนินงานการจัดการความรู้ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (เอกสารประกอบการบรรยาย 1 , 2) ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1และ2/2554 สรุปรายงานการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลความพึงพอใจ คู่มือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการจัดการความรู้ กลับ

Loading

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2559

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 กลับ

Loading

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

ประจำเดือนตุลาคม 2559 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560 ปีงบประมาณ 2560 กลับ

Loading

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

ประจำเดือนตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 กลับ

Loading