ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

VDOคู่มือการลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คู่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ หลักฐาน KM มหาวิทยาลัยฯ แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอในการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 กลับ

Loading

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

คู่มือการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลับ

Loading