วารสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเทคโนโลยี (RMUTI Journal) ปีที่ 16 ฉบับที่ 3

อ่านเพิ่มเติม https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index


สอบถามเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 06 1695 8691 วลีรักษ์ (ผู้ประสานงานวารสาร มทร.อีสาน)
อีเมล์ : rmuti.journal@gmail.com

Loading