ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

เอกสารเผยแพร่ KM คู่มือเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ องค์ความรู้ การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ กลับ

Loading

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

คู่มือเทคนิคการจัดการเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 สวพ-5.1.1-1-01 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา สวพ-5.1.5-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ การจัดการความรู้ สวพ-5.1.5-1-02 หนังสือเชิญประชุมกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย สวพ-5.1.5-1-03 รายงานการประชุม สวพ-5.1.5-1-04 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สวพ-5.1.5-2-01 แหล่งข้อมูลที่ศึกษาเพิ่มเติม ด้านเอกสารจัดซื้อ – จัดจ้าง สวพ-5.1.5-2-02 หนังสือเชิญเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานหลัก สวพ-5.1.5-2-03 ข้อมูลเอกสารจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานหลัก สวพ-5.1.5-2-04 รูปภาพกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติงานหลัก สวพ-5.1.5-3-01 หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็น สวพ-5.1.5-3-02 เอกสารกิจกรรมระดมความคิดเห็น สวพ-5.1.5-3-03 รูปภาพกิจกรรมระดมความคิดเห็น สวพ-5.1.5-3-04 หนังสือเชิญประชุม สรุปรายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม สวพ-5.1.5-3-05 รายงานการประชุม สวพ-5.1.5-4-02 รูปภาพหน้าเว็บไซด์ สวพ. สวพ-5.1.5-5-01 แบบประเมินผลความพึงพอใจ สวพ-5.1.5-5-02 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ กลับ

Loading

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

สวพ-5.1.5-4-01 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิจัย สวพ-5.1.5-4-02 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฝ่ายฝึกอบรม สวพ-5.1.1-1-01 แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564 สวพ-5.1.5-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ปี 2558 สวพ-5.1.5-1-02 หนังสือขอเชิญประชุมวันที่ 3 พ.ย.58 สวพ-5.1.5-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 3 พ.ย.58 สวพ-5.1.5-1-04 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558 สวพ-5.1.5-2-01 แหล่งข้อมูลที่ศึกษาเพิ่มติม สวพ-5.1.5-2-02 หนังสือเรียนเชิญเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ สวพ-5.1.5-2-03 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงานหลัก ด้านงานฝึกอบรม สวพ-5.1.5-2-03 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงานหลัก ด้านงานวิจัย สวพ-5.1.5-2-04 ภาพการถ่ายทอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงานหลัก สวพ-5.1.5-3-01 หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นระหว่างบุคลากรของ สวพ สวพ-5.1.5-3-02 กิจกรรมระดมความคิดเห็นระหว่างบุคลากร ครั้งที่ 1 สวพ-5.1.5-3-02 กิจกรรมระดมความคิดเห็นระหว่างบุคลากร ครั้งที่ 2 สวพ-5.1.5-3-03 ภาพกิจกรรมระดมความคิดเห็นระหว่างบุคลากร ครั้งที่ 1 และ […]

Loading