ThaiEDResearch ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEDResearch” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้แก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปรวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาและองค์ความรู้ : OEC Knowledge and Data Center ซึ่งให้สิทธิ์แก่สมาชิกในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ (EBSCO) ที่สามารถ Download ได้ทั้งบทคัดย้อและเอกสารฉบับเต็ม

       สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiedresearch.org/


สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
โทร 02 668 7123 ต่อ 1315 , 1318
โทรสาร 02 243 2770

Loading