เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม Journal of Graduate Research Development and Innovation (JGRDI) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสหสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีค่าตีพิมพ์บทความละ 2,000 บาท

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JGRDI


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 074-317655
คุณนารา สิงคมาศ โทรศัพท์ 074-317655, 083-5360199 หรือ
คุณทรงธรรม ธีระกุล โทรศัพท์ 086-9657381

Loading