ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเครือข่ายด้านเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชน (OHCHR-UNESCO Chairs on Human Right Economy)

ด้วย อว. ได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ว่าองค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเครือข่ายด้านเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชน (OHCHR-UNESCO Chairs on Human Right Economy) ขอให้แจ้งเบื้องต้น ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.unesco.org/en/node/87396


กองการต่างประเทศ
โทร. 02 610 5430 (คุณยุทธการ)
E-mail : yuttakan.s@mhesi.go.th

Loading