ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Graduate Research Development and Innovation (JGRDI) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสหสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JGRDI


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนารา สิงคมาศ หมายเลขโทรศัพท์ 074 317 655 , 083 536 0199
คุณทรงธรรม ธีระกุล หมายเลขโทรศัพท์ 086 965 7381

Loading