การขอรับการสนับสนุนภายใต้ Participation Programme สำหรับปี ค.ศ. 2024 – 2025

ด้วยองค์การยูเนสโกมีหนังสือเชิญชวนประเทศสมาชิกเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการความร่วมมือจากประเทศสมาชิก (Participation Programme) สำหรับปี ค.ศ. 2024 – 2025 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/กิจกรรมของยูเนสโกในสาขาต่าง ๆ ระหว่างปี 2024 – 2025 (เอกสาร c/5) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องแอฟริกา ความเสมอภาคทางเพศ และเยาวชน โดยยูเนสโกจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการที่ดำเนินการระดับประเทศ (National) ไม่เกิน 26,000 เหรียญสหรัฐฯ โครงการระดับอนุภูมิภาค (Subregional) และระหว่างภูมิภาค (Interregional) ไม่เกิน 28,000 เหรียญสหรัฐฯ และโครงการระดับภูมิภาค (Regional) ไม่เกิน 38,000 เหรียญสหรัฐฯ

         2. การขอรับการสนับสนุนโครงการระดับอนุภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคจะต้องมีหนังสือสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 2 ประเทศ และโครงการระดับภูมิภาคจะต้องมีหนังสือสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 3 ประเทศ โดยเป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี ค.ศ. 2024 – 2025 และเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีกำหนดส่งรายงานทางการเงิน (Financial Report) และสรุปผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

         ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) พิจารณาเห็นว่า การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานภายใต้กรอบยูเนสโก และเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการพิจารณาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dsiripak@gmail.com ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อดำเนินการต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


กองการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 02 610 5431 (พิศิษฎ์พันธุ์)
โทรสาร 02 354 5570

Loading