เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Asian Health, Science and Technology Reports (AHSTR)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณา และตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร Asian Health, Science and Technology Reports (AHSTR) ISSN: 3027-7167 (Online) นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์วารสาร AHSTR รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย ในลักษณะสหสาขาและพหุสาขา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กระบวนการประเมินบทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การประเมินแบบ Single-Blind Review ภาษาที่รับตีพิมพ์ คือ ภาษาอังกฤษกำหนดการตีพิมพ์ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคมฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายนฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายนฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/ahstr/index

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎GRADUATE NARESUAN UNIVERSITY ัณฑิวิeาลlrredeteยretd TCI ש ASEAN CITATION INDEX บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ข ในวารสาร AHSTR Asian Health, Science and Science and Technology Reports Technology Reports (AHSTR) ISSN: ISSN:3027-7167 (.ine) htt//ne.t//e นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ วารสาร AHSTR รับtีพิมพiบทความทางวิชาการ และบทความวิจัย ในลักษณะสหสาขา และพหุสาขา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กระบวนการประเมินบทความ ทุกบทความจะผ่านการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ คน ที่เชี่ยวชาญในสาขา ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การประเมินแบบ Single- Review ภาษาที่รับตีพิมพ์ ภาษาอังกฤษ กำหนดการตีพิมพ์ ฉบับที่ 1 มกราคม -มีนาคม ฉบับที่ 3 กรกฎาคม กันยายน ฉบับที่ 2 เมษายน มิถุนายน ฉบับที่ 4 ตุลาคม ธันวาคม ติดต่อสอบถาม 5596 8835 5596 8822 ahstr@nu.ac.th‎"‎

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 5596 8835 , 0 5596 8822 เมล์ ahstr@nu.ac.th
https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/ahstr/index

Loading