ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555

การดำเนินงานการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดความรู้  (เอกสารประกอบ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้

สรุปรายงานการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา

คู่มือการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพด้านงานวิจัย (เอกสารประกอบ)
คู่มือการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพด้านฝึกอบรม (เอกสารประกอบ)

กลับ

Loading