ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้
 • แผนการจัดการความรู้ แนวทางการให้บริการที่มีประทธิภาพ (7.2-1-04)
 • แผนการจัดการความรู้ เทคนิคการหาหัวข้องานวิจัย (7.2-1-05)
 • แผนการจัดการความรู้ สนับสนุน ประจำปี 2556 (7.2-1-08)
 • แผนการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย ประจำปี 2556 (7.2-1-09)
 • รูปภาพการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (7.2-2-03)
 • รูปภาพการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานวิจัย (7.2-2-08)
 • Flowchart  แบบใหม่ (7.2-4-01)
 • แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (7.2-5-01)
 • รายงานสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการ (7.2-5-02)
 • แบบประเมินความพึงพอใจในเทคนิคการหาหัวข้องานวิจัย (7.2-5-03)
 • รายงานสรุปผลความพึงพอใจในเทคนิคการหาหัวข้องานวิจัย (7.2-5-04)
 • ประกาศ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (9.1-1-02)
 • ประกาศอัตลักษณ์ (9.1-3-01)
 • ปฏิทินการดำเนินงาน (9.1-4-01)
 • เป้าหมายการประกันคุณภาพ (9.1-4-02)
 • ภาพการซ้อมตรวจประกัน (9.1-4-04)
 • คู่มือแนวทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ (ด้านงานวิจัย , ด้านฝึกอบรม)
 • คู่มือเทคนิคการหาหัวข้องานวิจัย (7.2-4-05)
 • แผนการจัดการความรู้ ด้านวิจัย

การดำเนินงานการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

      กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้

 • การบริหารโครงการวิจัย (เอกสารประกอบ)
 • การบริหารงานฝึกอบรม (เอกสารประกอบ)
 • เทคนิคการหาหัวข้องานวิจัย (เอกสารประกอบ)

 

กลับ

Loading