ทุนการศึกษาและวิจัยโดยสถานทูตฝรั่งเศสและรัฐบาลฝรั่งเศส

ทุนการศึกษาและวิจัยโดยสถานทูตฝรั่งเศสและรัฐบาลฝรั่งเศส

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  (Franco-Thai Scholarship Program)      

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาชาวไทยผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขา  ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยและมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทุน  เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการคัดสรรทุน  โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการ  แรงจูงใจของและแผนการเรียนของผู้สมัคร  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้ได้ทีเว็บไซต์FRANCO-THAI SCHOLARSHIP PROGRAM

ทุนไอเฟล (Eiffel Sholarship) – ปริญญาโทและปริญญาเอก

เป็นทุนการศึกษาที่ให้สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส  โดยพิจารณาให้ผู้ศึกษาใน 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ (และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (และสาขาที่เกี่ยวข้อง)

เป็นทุนที่บริหารจัดการโดย Campus France Paris (กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ของฝรั่งเศส)

เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : Le programme de bourses “Eiffel” | Campus France

ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Junior Research Fellowship Program)

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส 

โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน  ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส  โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากความเป็นเลิศด้านวิชาการของโครงการวิจัยที่เสนอและประโยชน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนี้ได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailande.campusfrance.org/th/junior-research-fellowship-program

ทุนวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research หรือ Franco-Thai Mobility Program : PHC Siam)

โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมทำวิจัยระยะยาวระหว่าง สถาบันไทยและฝรั่งเศสผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ของทั้งสองประเทศ โครงการนี้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุกสาขาวิชาที่มีระยะเวลา 2 ปี โดยที่ทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศสร่วมกันมอบเงินสนับสนุนโครงการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://inter2.mua.go.th/ หรือ www.campusfrance.org/fr/siam

ทุนการศึกษาและวิจัย MOPGA SCHOLARSHIP PROGRAMME by French Government

เป็นนโยบายริเริ่มโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง กับคำล่าว “Make Our Planet Great Again” (MOPGA) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อทุนนี้ 

โดยแรกเริ่มทุนจุดประสงค์สนับสนุนการศึกษาและวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ ซึ่งรวมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง การเกษตร การแพทย์และสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

MOPGA Scholarship : MOPGA Scholarship Programme: the fourth call for applications is now open | Campus France

MOPGA Fellowship : VISITING FELLOWSHIPS PROGRAM FOR YOUNG RESEARCHERS | Campus France


ติดต่อสอบถาม
รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี
โทร.062 310 8956

Loading