แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาติเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า ฯ

Loading