การขอรับทุนผ่าน กองทุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้มีการจัดตั้ง “กองทุนการวิจัย พัฒนา แนะนวัตกรรม ของ กฟภ.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการพึ่งพานำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ให้สามารถนำผลงานที่ได้จากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ กฟภ.

ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการสามารถศึกษาข้อมูลขอบเขตงานวิจัยแนวทางการให้ทุนสนับสนุน และเงื่อนไขอื่นๆ ในการขอรับทุนได้ที่

link


สอบถามรายละเอียเพิ่มเติม
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ฝวพ.) กองวิจัย (กวจ.)
โทร. 02 590 5577

Loading