ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

สวพ-5.1.1-6-03 รายงานการประชุม วันที่ 16 ตุลาคม 2557 สวพ-5.1.3-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สวพ-5.1.3-1-02 หนังสือเชิญประชุม วันที่ 19 สิงหาคม 2557 สวพ-5.1.3-1-03 รายงานการประชุม วันที่ 19 สิงหาคม 2557 สวพ-5.1.3-1-04 หนังสือเชิญประชุม วันที่ 16 ตุลาคม 2557 สวพ-5.1.3-1-05 หนังสือเชิญประชุม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สวพ-5.1.3-1-06 รายงานการประชุม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สวพ-5.1.3-1-07 แผนการจัดการความรู้ ปี 2557 สวพ-5.1.3-2-01 แหล่งข้อมูลที่ศึกษาเพิ่มเติม สวพ-5.1.3-2-02 หนังสือเชิญผู้เชียวชาญ สวพ-5.1.3-2-03 ข้อมูลเอกสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญ สวพ-5.1.3-2-04 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สวพ-5.1.3-3-01 ตารางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวพ-5.1.3-3-02 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของ สวพ. […]

Loading

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ แผนการจัดการความรู้ แนวทางการให้บริการที่มีประทธิภาพ (7.2-1-04) แผนการจัดการความรู้ เทคนิคการหาหัวข้องานวิจัย (7.2-1-05) แผนการจัดการความรู้ สนับสนุน ประจำปี 2556 (7.2-1-08) แผนการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย ประจำปี 2556 (7.2-1-09) รูปภาพการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (7.2-2-03) รูปภาพการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานวิจัย (7.2-2-08) Flowchart  แบบใหม่ (7.2-4-01) แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (7.2-5-01) รายงานสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการ (7.2-5-02) แบบประเมินความพึงพอใจในเทคนิคการหาหัวข้องานวิจัย (7.2-5-03) รายงานสรุปผลความพึงพอใจในเทคนิคการหาหัวข้องานวิจัย (7.2-5-04) ประกาศ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (9.1-1-02) ประกาศอัตลักษณ์ (9.1-3-01) ปฏิทินการดำเนินงาน (9.1-4-01) เป้าหมายการประกันคุณภาพ (9.1-4-02) ภาพการซ้อมตรวจประกัน (9.1-4-04) คู่มือแนวทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ (ด้านงานวิจัย , ด้านฝึกอบรม) คู่มือเทคนิคการหาหัวข้องานวิจัย (7.2-4-05) แผนการจัดการความรู้ ด้านวิจัย การดำเนินงานการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา     […]

Loading

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา แผนการจัดการความรู้ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2555 การดำเนินงานการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดความรู้  (เอกสารประกอบ) การบริหารงานวิจัย  (เอกสารประกอบ1 , เอกสารประกอบ2) การบริหารงานฝึกอบรม  (เอกสารประกอบ1 , เอกสารประกอบ2) รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 สรุปรายงานการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปความพึงพอใจ คู่มือการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพด้านงานวิจัย (เอกสารประกอบ)คู่มือการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพด้านฝึกอบรม (เอกสารประกอบ) กลับ

Loading